About Saptamghar History

Shree Aniruddhalalji

Shree Aniruddhalalji is son of Shree Brajeshkumar mahodya.
He continues at Shree Madanmohanprabhu haveli at Rajkot.
He teaches vashnavas pushtimargiya kirtans , Pakhavaj , janz and more.

Shree Raseshkumar

Shree Raseshkumar is son of Shree Aniruddhlalji who is presently continue at Shree Madanmohanprabhu Haveli, Rajkot.