About Shree Mahaprabhuji

Shreemad Vallabhacharya Mahaprabhuji had written :

Gayatri Bhasya ,
Purva Mimamsa Karika, Saprakasa,
Tattvartha Dip Nibandh.
Sri Subodhiniji,
Bhagavat Dasam Skandhartha Anukramanika,
Purusottam Sahasranam ,
Trividha Namavali,
Bhagavat Pithika,
Pattravalamban ,
Siksa Sloki and Sodas Granths,etc.